1. Postanowienia ogólne.
1.1 Organizatorem konkursów jest serwis muzyczny Musiclife.pl.
1.2 Fundatorem nagród w Konkursach są nasi partnerzy, tj. wytwórnie płytowe, oficjalne fankluby, organizacje i sami artyści, lub redakcja portalu.
1.3 Konkurs odbywa się na stronie internetowej organizatora; www.musiclife.pl lub w naszych kanałach social media.
1.4 Regulamin ten określa zasady przeprowadzania Konkursu, którego dokładne zasady są podawane przy konkretnym konkursie.
1.5 Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Czas trwania konkursów.
Dokładny okres trwania konkursów jest podany przy każdym pojedynczym konkursie.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie.
3.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która przestrzega niniejszego regulaminu i nie łamie prawa.
3.2 Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która spełnia wymagania konkursowe.
3.3 W konkursie nie może brać udziału redakcja oraz przedstawiciele Musiclife.pl oraz inne podmioty, które bezpośrednio biorą udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu konkursu.
3.4 Zgłoszenie do konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będą uwzględniane.
3.5 Zgłoszenia udziału w konkursie oznaczają akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
3.7 Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
3.8 Każdy uczestnik powinien polubić nasz profil na facebooku: www.facebook.com/JustMusicPolska , w celu szybszego i pewniejszego kontaktu.
4. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych
4.1 Zadanie konkursowe jest ściśle określony przy każdym pojedynczym konkursie.
4.2 Zostanie nagrodzona liczba osób, która została podana w ogłoszeniu konkursowym i której zgłoszenie zostanie wybrane przez redakcję i która spełnia wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
4.3 Zwycięzca nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny
4.4 Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku gdy liczba zainteresowanych nie przekroczy 20-25 osób, jednak o takim postanowieniu musi poinformować najpóźniej dzień przed zakończeniem konkursu.
5. Odbiór nagród.
5.1 Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.musiclife.pl  najpóźniej 10 dni po jego zakończeniu.
5.2 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w przeciągu 24 godzin Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniających warunki Konkursu, osobie która w opinii redakcji zajęła miejsce 2.
5.3 Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.
5.4 Nagroda może zostać przyznana jedynie uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.
6. Postanowienia końcowe.
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.
6.2 Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji konkursów oraz wydania przyznawanych w nich nagród. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku do Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.
6.3 Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursów i wyraża zgodę na jego treść.
6.4 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursów.
6.5 Konkursy te nie są w jakikolwiek sposób przeprowadzane ani sponsorowane przez Facebooka.